Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1. Administrator danych:
Administratorem Państwa danych jest: Bridge Marcin Osmański
80-807 Gdańsk, ul. Pohulanka 10/9
NIP: 8393163179
2. Cel przetwarzania danych
Państwa dane są przetwarzane celem podjęcia na Państwa prośbę działań zmierzających do złożenia oferty oraz zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcie i wykonania umowy. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgody, a ich podanie jest dobrowolne.
Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy oraz świadczenie usługi.
Administrator danych zapewnia, że dane osobowe są zbierane dla oznaczonych prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu.
3. Okres przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczonych usługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
4.Odbiorcy danych:
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: organom podatkowym, podmiotom prowadzącym usługi informatyczne, obsługującym płatności bankowe, kurierskie.
5. Przysługujące Państwu prawa:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.