Regulamin świadczenia usług

I. Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.krolkier.pl jest 3mwebsites Marcin Osmański (zwane dalej 3MW) z siedzibą w Gdańsku, ul. Pohulanka 10/9, 80-807 Gdańsk, o nr NIP: 8393163179, REGON: 363173707.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń brydżowych.

4. Wydarzenie edukacyjne może być organizowane i dostarczone w formie online lub offline. O sposobie organizacji wydarzenia decyduje organizator. Sposób organizacji wydarzenia będzie podany najpóźniej 14 dni przed wydarzeniem edukacyjnym.

5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i coachingowe świadczone w serwisie (wydarzenia edukacyjne), za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 13, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

II. Zasady Uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych:

7. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez 3MW oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach. 3MW zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

8. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez 3mW opisanych w niniejszym Regulaminie oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

9. 3MW będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i coachingów.

10. Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

11. 3MW, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

12. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 10 lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez 3MW. jawna wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

13. Uczestnicy wydarzenia edukacyjnego są zobowiązani do przestrzegania regulacji rządowych oraz wytycznych Organizatora dotyczących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania i zakażeń wirusem COVID-19.

III. Zawarcie i zmiana umowy:

14. Umowa o świadczenie usług przez 3MW na wydarzenie edukacyjne może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że, w przypadku braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez 4MW.

15. Płatność za usługi 3MW może być dokonana w formie:
a) kartą kredytową lub debetową online. Płatności obsługuje serwis Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,
b) szybkim przelewem internetowym. Płatności obsługuje serwis Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,
c) przelewu z konta bankowego,
d) przelewu internetowego.

16. Zakupione uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi przypadek opisany w pkt 23 niniejszego Regulaminu.

17. 3MW i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie wydarzenia edukacyjnego (za zwrotem kosztów potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu, które odbyło się do tego momentu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia, i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

18. 3MW zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia edukacyjnego z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę 3MW lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług firmy 3MW oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania 3MW adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

19. Zwrot należności uiszczonych na rzecz 3MW następuje po otrzymaniu przez 3MW podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego:

20. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

21. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@krolkier.pl/ w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

22. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane wydarzenia edukacyjnego, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

23. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

24. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

25. Postanowienia pkt 25-29 nie mają zastosowania do konsumentów.

V. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu:

26. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

27. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia,

28. Korzystanie z kursów online wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działały portale Google Meet oraz Bridge Base Online.

29. W celu korzystania ze szkolenia brydżowego wymagane jest założenie konta na portalu Bridge Base Online oraz przesłanie nazwy użytkownika portalu Bridge Base Online. Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania nazwy użytkownika w celu zarezerwowania miejsca przy stoliku treningowym

30. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną, konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej

31. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

VI. Postanowienia końcowe:

32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

33. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby 3MW. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

34. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

35. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie ww.krolkier.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

36. Niniejszy regulamin zastępuje poprzedni regulamin z dnia 1 kwietnia 2014.

VII. Regulacje dotyczące Konsumentów:

37. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 pkt 12 ustawy. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: kontakt@krolkier.pl lub drogą pocztową na adres podany w pkt I.1. Regulaminu.

38. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: kontakt@krolkier.pl lub przesyłając ją listem na adres 3MW w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by 3MW mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

39. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

40. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.